Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών μας και της εφαρμογής του συστήματος Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management TQM) που ακολουθούμε,
στις αρχές του 2022 η εταιρεία μας πιστοποιήθηκε απο την Eurocert στα παρακάτω συστήματα:
  • ISO   9001 Διαχείρισης Ποιότητας 
  • ISO 39001 Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
  • ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
  • ISO 27001/27701 Ασφάλειας Πληροφοριών