Η Πολιτική Ποιότητας, Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. εκφράζεται μέσα από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Οδικής Ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 EN ISO 39001:2012 και EN ISO 14001:2015

H εταιρία, έχοντας αναγνωρίσει  τον ρόλο της στην οδική ασφάλεια, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών μεταφοράς, Διεθνούς διαμεταφοράς, αποθήκευσης και εκτελωνιστικών εργασιών, οραματίζεται τη μείωση ή και εξάλειψη των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων ως τον θεμελιώδη αντικειμενικό σκοπό του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας.

Η εταιρία λαμβάνοντας υπόψη τις την ανάγκη ικανοποίησης των πελατών της, των συνεργατών της και όλων των υπόλοιπων ενδιαφερομένων μερών, τη νομοθεσία, τη σύγχρονη τεχνογνωσία, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις δυνατότητες ποιοτικού ελέγχου, τις συνθήκες της αγοράς και του ανταγωνισμού και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την επιχειρηματική θέση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, δεσμεύεται:

➢ Να παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και πόρους για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας και τη συνεχή βελτίωσή της επίδοσής του.

➢ Να αξιολογεί την επίδοση και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Οδικής Ασφάλειας μέσα από την καθιέρωση και παρακολούθηση των βασικών δεικτών επίδοσης των επιχειρησιακών διεργασιών.

➢ Να καθιερώνει, να ελέγχει την πορεία υλοποίησης και να ανασκοπεί τους αντικειμενικούς σκοπούς και στόχους της για την ποιότητα, την οδική ασφάλεια και τα πλάνα επίτευξης αυτών.

➢ Να συνεχίσει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ποιοτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης που βασίζεται σε ενδοεπιχειρησιακές μετρήσεις

Οι αντικειμενικοί σκοποί και στόχοι της ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. για την ποιότητα, οδική ασφάλεια και περιβαλλοντική διαχείριση υποστηρίζονται από:

  • Την ανάλυση των κινδύνων, των ευκαιριών και των παραγόντων επίδοσης οδικής ασφάλειας και τον ορισμό ενεργειών για την αντιμετώπιση των απειλών και την αξιοποίηση των ευκαιριών.
  • Τη στελέχωση της εταιρείας με κατάλληλο, ικανό και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό
  • Την επιλογή αξιόπιστων εξωτερικών παρόχων (προμηθευτών και συνεργατών)
  • Τη συνέπεια και την αξιοπιστία στην πλήρωση των απαιτήσεων των πελατών
  • Τον εξοπλισμό της επιχείρησης με σύγχρονα, άνετα και ασφαλή μεταφορικά μέσα και οχήματα
  • Τον εξοπλισμό της επιχείρησης με εξειδικευμένες λογισμικές εφαρμογές και συστήματα παρακολούθησης που ενισχύουν την οδική ασφάλεια
  • Την καταγραφή, διερεύνηση των αιτιών και κατάλληλη διαχείριση όλων των οδικών συμβάντων
  • Την καταγραφή και μείωση των οποιονδήποτε αστοχιών με στόχο την συνεχή/ ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων οδικής ασφάλειας
  • Την ανασκόπηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής διαχείρισης από τη Διοίκηση

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να μεριμνά κατάλληλα ώστε η Πολιτική Ποιότητας, Οδικής Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης:

➢ Να είναι γνωστή και κατανοητή σ’ όλο το προσωπικό της μέσω αναρτημένων επιγραφών σε κατάλληλα σημεία των χώρων εργασίας, κατάλληλη ενημέρωση και εκπαίδευση.

➢ Να είναι γνωστή στους πελάτες, τους εξωτερικούς παρόχους (προμηθευτές- συνεργάτες) της εταιρείας και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη.

➢ Να ανασκοπείται ως προς την συνεχόμενη καταλληλότητά της.

Τέλος, και από την θέση αυτή, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται ρητά να τηρεί τους Νόμους και τους Κανονισμούς που έχουν σχέση με τη λειτουργία της και τις υπηρεσίες που αυτή παρέχει.