28ης Οκτωβρίου 18, Τ.Θ. 1132

Ειδικά Καθεστώτα

Image 2856
  • Ενεργητική Τελειοποίηση

Βασική αρχή του καθεστώτος αποτελεί η απαλλαγή από δασμούς και Φ.Π.Α προϊόντων τρίτων χωρών που εισάγονται στο Κοινοτικό τελωνειακό έδαφος, τα οποία αφού υποστούν μια ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης, επανεξάγονται ως παράγωγα προϊόντα σε τρίτες χώρες. Ο όρος μεταποίηση προβλέπει οποιαδήποτε μεταποιητική δραστηριότητα, από την απλή επανασυσκευασία προϊόντων ως την πλέον σύνθετη μεταποιητική δραστηριότητα.

  • Παθητική τελειοποίηση

Το καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος εργασίας, που ενδέχεται να υπάρχει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ενθαρρύνει την χρήση Κοινοτικών πρώτων υλών για τη  παραγωγή τελικών προϊόντων. Επίσης στα πλαίσια των διατάξεων του συστήματος ΄΄σταθερών ανταλλαγών΄΄, προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την επισκευή του ή τη αντικατάστασή του από κάποιο άλλο (προϊόν αντικατάστασης εντός εγγύησης).

  • Τελωνειακή Αποταμίευση

Τελωνειακή Αποταμίευση είναι ένα τελωνειακό καθεστώς το οποίο μπορεί να εφαρμοσθεί στα εισαγόμενα εμπορεύματα, και συνίσταται στην τοποθέτηση των εμπορευμάτων σε αποθήκες αποταμίευσης εγκεκριμένες από την τελωνειακή υπηρεσία όπως είναι η αποθήκη της ΕΡΜΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ, όπου μπορούν να παραμείνουν για απεριόριστο χρονικό διάστημα με αναστολή καταβολής του δασμού και των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Κατόπιν μπορείτε να δώσετε στα προϊόντα σας  ότι προορισμό θέλετε.

Εισαγωγή στην εγχώρια αγορά, εξαγωγή σε κοινοτική ή Τρίτη χώρα κ.λ.π.

  • Carnet ATA

Το δελτίο ΑΤΑ είναι διεθνές τελωνειακό παραστατικό και τίτλος εγγύησης συγχρόνως, το οποίο χρησιμοποιείται στις εμπορευματικές συναλλαγές μεταξύ της Κοινότητας και των τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται, για να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων από τελωνειακής πλευράς αλλά και την προσωρινή εισαγωγή-παραμονή σ΄ένα κράτος χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούσες δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις.

Εκδίδεται από τα κατά τόπους Εμπορικά Επιμελητήρια.

Εμπειρία

Εμπειρία

Με πείρα δεκαετιών τα μέλη της ομάδας μας έχουν στόχο την ολοκληρωμένη υποστήριξη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Πιστοποιημένη επάρκεια σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις εκτελωνιστικές διαδικασίες και τη διεθνή διακίνηση των εμπορευμάτων. AEOF - IATA - FIATA - ISO - WCA WORLD - LOGNET GLOBAL - ΣΕΤΑΘ - ΟΦΑΕ - ΣΥΝΔΔ&L.

Αξιοπιστία

Αξιοπιστία

Κάθετη οργάνωση που συγκεντρώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά για να ονομασθεί επιχείρηση μιας στάσης παρέχοντας σας αξιοπιστία, συνέπεια, οργάνωση και ασφάλεια.