Απαραίτητα έγγραφα για τον εκτελωνισμό εμπορευμάτων για τις ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1. Πρωτότυπο τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού με την αναλυτική περιγραφή του εμπορεύματος (κωδικό, εμπορική ονομασία ,μονάδα μέτρησης τιμολόγησης) , τιμή μονάδας και σύνολο στο ξένο νόμισμα
2. Αναλυτικό κιβωτολόγιο ή λίστα συσκευασίας εφόσον το εμπόρευμα είναι συσκευασμένο σε περισσότερα του ενός χαρτοκιβωτίου
3. Φορτωτική που έχει εκδοθεί από την εταιρεία που μεταφέρει το εμπόρευμα (CMR αν πρόκειται για οδική μεταφορά , BILL OF LADING αν πρόκειται για ναυτιλιακό , AWB αν πρόκειται για αεροπορικό κ.ο.κ)
4. Τιμολόγιο ναύλου και πρακτορειακών από μεταφορική εταιρεία.
5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εμπορεύματος αν αυτό είναι ασφαλισμένο και αν δεν είναι ασφαλισμένο υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ανασφάλιστο.
6. Διατακτική που είναι ο τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος και εκδίδεται από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη μεταφορά.
7. Πιστοποιητικά προτιμισιακής φορολόγησης (EUR1, FORMA A, ATR )εφόσον το εμπόρευμα προέρχεται από χώρα η οποία έχει υπογράψει ειδική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εφαρμογή μειωμένου ή μηδενικού δασμού στην αξία του εμπορεύματος.
8.Πιστοποιητικό Καταγωγής (Certificate of origin) για υφαντουργικά προϊόντα και για προϊόντα στα οποία επιβάλλεται πρόσθετος δασμός (antidumping) και πρέπει να αποδειχθεί ο τόπος που κατασκευάστηκαν.
9. Συμβόλαιο αγοράς ή επιβεβαίωση παραγγελίας από τον οίκο του εξωτερικού , προτιμολόγιο , και αποδεικτικά πληρωμής από Τράπεζα , για εμπορεύματα που η αξία τους υπερβαίνει τα € 20.000.
10. Εγκρίσεις εισαγωγής από Υπουργεία όπου και αν χρειάζονται για κάποια εμπορεύματα (λιπάσματα , χημικά ,όπλα , κλπ)
11.Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Declaration of conformity CE) για μηχανήματα , τηλεπικοινωνιακό υλικό , ηλεκτρολογικό υλικό , παιχνίδια , μέσα ατομικής προστασίας και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
12. Για προϊόντα που κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας που είναι υπό εξαφάνιση (προστατευόμενα είδη), πιστοποιητικό CITES.
13. Για είδη που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος (ανταλλακτικά αυτοκινήτων , κλιματιστικά , προϊόντα σε spray)επιστολή από τον κατασκευαστή ότι τα εμπορεύματα δεν εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή .
14. Ειδικότερα για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων χημικά , πλαστικά , ενδύματα , τρόφιμα , διαβρωτικά κλπ μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετα πιστοποιητικά από το εξωτερικό για τα οποία θα πρέπει να μας συμβουλευτείτε πριν προβείτε στην παραγγελία αυτών.
15. Πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Phytosanitary certificate) για προϊόντα φυτικής προέλευσης.
16. Πιστοποιητικό κτηνιατρικού ελέγχου για εμπορεύματα ζωικής προέλευσης.
17. Γραπτή (έντυπη) και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση που πρέπει να μας κάνετε για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονικά στο Τελωνείο το τελωνειακό παραστατικό .
18. Εγγραφή του εισαγωγέα στη βάση δεδομένων Τελωνείων στο σύστημα EORI της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες και υπεύθυνη δήλωση.

Κατεβάστε από εδώ τα σχετικά έγγραφα